Mersin 7 Renk LGBT Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği                   

Hayatın birçok alanında ayrımcılığa uğrayan ve damgalanan LGBTİ+ bireylerle ilgili olarak toplum genelinde bir farkındalık yaratmak, LGBTİ+ bireylerle yönelik hak ihlallerine karşı mücadele etmek, LGBTİ+ yurttaşların, özgürlükçü değerleri benimsemelerine, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli varoluşlarını gerçekleştirme, kendilerini yetiştirerek toplumsal barış, huzur ve refahın gelişmesine bireysel, toplumsal, kültürel hayat ve davranışlarıyla katkıda bulunabilmelerine destek olmak,  LGBTİ+ bireylerinin haklarına ilişkin tüm unsurlar bütünsel öneriler bağlamında anlam kazanacağı düşüncesi ile; insan hakları olgusunu bir bütün olarak tanımlayıp, tüm dezavantajlı grupların toplumsal konumuna ilişkin bütünsel öneriler geliştirmek;  İnsan haklarını, demokratik değerleri ve eşitliği savunmak ve desteklemek, LGBTİ+ bireylerinin temsiliyetini üstlenerek yerelden hareketle bölgesel ve ulusal düzeyde sesimizi duyurabilmek ve muhtemel çözüm mekanizmalarına ortak olabilmektir.LGBTİ+ bireyler ve özellikle transseksüellerin cinsiyet kimliklerini ifade etmenin son derece zor olduğu toplumumuzda; cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı olarak varlıklarına ve yaşamlarına yer açmak, insanca yaşanabilir bir ortam yaratmak, sosyal etkileşimde ve aile ilişkilerinde yaşadıkları sorunları çözmede yardımcı olmak, onları ve sorunlarını görünür kılmak, hayatlarının her alanında yardım etmek ve destek olmak 

 

Vizyon: İnsanın cinsel yönelim, cinsiyet kimliği gibi hiçbir kategorik tanımlamayla ayrımcılığa ve hak ihlaline maruz bırakılmadığı toplumsal yaşamın her alanında özgür, barışçıl ve mutlak eşitliğin egemen olduğu insanca yaşanabilir bir dünya 

 

Misyon: Mersin 7 Renk LGBT Derneği 2013 yılında 5 Trans kadın tarafından, Akdeniz bölgesinde kurulmuş ilk LGBT derneğidir. Mersin’de transfobi, homofobi ve bifobi karşıtı çalışmalar yürüten, aynı zamanda da LGBTİ+ görünürlüğünü sağlayan, dava takibi yapan, LGBTİ+’lara yönelik hak ihlalleri raporlama çalışmaları yürüten, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitimler, atölye çalışmaları, konferans, panel, sergi, sempozyum ve çalıştay gibi çeşitli etkinlikler ile faaliyetlerini sürdüren hak temelli çalışan bir dernektir. Dernek yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde hak temelli çalışan çeşitli STK’ları, yerel yönetimler ve platformlar ile ortak çalışma, proje ve etkinlikler gerçekleştirmektedir.  LGBTİ+ bireylerle yönelik her türlü  hak ihlalini raporlamak, hak ihlallerinin  sona ermesi için çalışmalar yürütmekLGBTİ+ bireylerin her türlü hukuki haklarının korunması ve insan onuruna yakışır hayat sürmelerini sağlamakLGBTİ+ bireylerin ilgili sorunları görünür kılmak, toplumsal düzeyde farkındalık oluşturmak, adalet, sağlık, eğitim gibi alanlarda erişim sorunlarının  çözümü için yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde kamuoyu oluşturarak ortak paylaşım ağlarının güçlenmesine katkı sunmak, STK’larını işbirliğine, dayanışmaya ve ortak mücadele etmeye sevk etmek, LGBTİ+ farkındalığını toplumsal yaşamın her alanında artırmak için yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde çalışmalar yürütmek, LGBTİ+ bireylerin ayrımcılığa ve hak ihlallerine maruz kalmadan özgür ve eşit  bir şekilde  yaşamın ekonomik, sosyal, kültürel ve politik tüm alanlarında örgütlenerek katılımını sağlamak, LGBTİ+ haklarının korunması ve güçlendirilmesi için savunuculuk yapmak. 

 

Değerlerimiz / İlkelerimizHak temelli çalışma (Katılım, Güçlenme-Zarar vermeme, Ayrımcı Olmama-Eşitlik, Hesap verebilirlik, Yasallık )Gönüllülük esasına dayalı, dayanışmayı, kolektif üretimi savunan, anti-hiyerarşik, şeffaf, hesap verebilen bir örgütlenme modelinde çalışma yürütmekHak temelli çalışan STK lar ile dostluk ve dayanışma duygusunu geliştirmek/güçlendirmek, savunuculuk faaliyetlerini desteklemekSivil toplum içinde katılımcılığın ve demokrasinin gelişmesi, örgütlülüğün ve özerkliğin güçlendirilmesi,Kapsayıcı ve paylaşımcı olmak, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunarak, ortak çalışma yürütebilmek Karar alıcılara yönelik baskı, diyalog ve danışma kanallarının Kar amacı gütmeyen eğitim, araştırma  ve dayanışma derneği olmakToplumda ayrımcı, korku, nefret, düşmanlık gibi olumsuz, çatışmacı ve ötekileştirici duygu, söylem ve davranışlar yerine STK ları ile ortaklaşarak; toplumsal  barış için saygı, dostluk ve dayanışma ağlarını oluşturmak Her türden nefret söylemi, ayrımcılık, ırkçılık, milliyetçilik, cinsiyetçilik, mezhepçilik ve ötekileştirme ile mücadele etmek; Dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim farkı gözetmeksizin toplumsal dışlanmışlığa karşı her türlü öteki’nin yanında olmak, mağdurlarla dayanışmak; toplumsal  barış ve eşitliği oluşturmak üzere dayanışma etkinlikleri düzenlemek;