Proje hakkında; 2013 yılında kurulan derneğimiz, hayatın her alanında cinsiyet eşitliğini sağlamak, ayrımcılığa karşı farkındalık yaratmak ve dezavantajlı tüm sosyal grupların karşılaştığı sorunları ortadan kaldırmak için çalışmalar yürütmektedir. Toplumda cinsiyet eşitsizliğinin en uç noktasında bulunan LGBTİ+ bireylerin, ayrımcılığa uğramadan, damgalanmadan, dışlanmadan tüm vatandaşlar gibi eşit ve özgür bir şekilde hayatlarını yaşayabilmelerini sağlamak. Tüm farklılıklarımızı renklerimiz gibi bizi biz yapan geniş bir yelpazede kucaklayarak birlikte güçlü bir sivil toplum örgütlenmesi için, sizlerle bu projede birlikte ortak çalışmaya davet etmek.

 

Proje kapsamında Mersin'de hak temelli çalışan 20 Sivil Toplum Kuruluşunun siz değerli temsilcileri ile bir araya gelerek bir Danışma Meclisi oluşturmak istiyoruz. Bu Danışma Meclisi için her bileşenden asgari bir kadın bir erkek üye ile (asıl ve yedek şeklinde tanımlanarak) 20 kişilik proje çalışma grubunun oluşturulmasını hedeflemekteyiz. Danışma meclisi proje kapsamındaki faaliyetlerin örülmesi yanı sıra tüm bileşenlerin katkılarıyla “zenginleştirileceği düşüncesi ve beklentisi ile” oluşacak bu ortaklaşma zemininden güçlü bir sivil toplum örgütlenmesi için farklı önerilerin hayata geçirilmesini sağlayacaktır.
Proje kapsamında 3 tematik başlıkta; Hak ihlalleri, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılık için 2’şer günlük atölye çalışmaları planlamaktayız. Atölye çalışmalarını 20 kişilik katılımcı grup ve uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilmesini planlanmaktayız. İki günlük her atölye çalışmasının bir çıktısı olarak her tematik başlık için 20 STK’nın ortak üretimi kaynak metinler oluşturulmasını amaçlamaktayız. Bu kaynak metinlerin içeriği; 20 STK’nın 3 tematik başlığa dair kendi penceresinden kent ve ülke gündemine dair söylemleri, karar alıcılara önerileri, kendi örgütlerimize kaynak teşkil edecek başvuru metinlerinin oluşturulması ve en son ortak bir kararla bu metinlerin derlenerek ve özetlenerek kamuoyuna deklere edilmesini amaçlamaktayız.
Atölye çalışmalarıyla koordineli olacak şekilde her tematik başlık için en az 3 çağrılı konuşmacının davet edileceği 3 panelin gerçekleştirilmesini planlamaktayız. Bu paneller tematik konu başlıklarında tartışmaları derinleştirerek kent gündemine iz bırakmak adına 20 STK’nın ortaklaşa ördüğü ses getiren faaliyetler olarak ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine katkı sunabileceği düşüncesindeyiz.
Farklı STK’ların bilgi, çalışma deneyimi ve birlikte mücadele unsurlarının güçlendirilmesi bu projenin öncelikleri arasındadır. Bilgi ve deneyimlerimizi paylaşabileceğimiz, tartışabileceğimiz, bir araya gelebileceğimiz ve birlikte hareket edebileceğimiz bir buluşma zemini oluşturmak için 20 STK ile ortak çalışma yürütmek istiyoruz. Yine bu kapsamda; Yerel düzeyde STK'ların ortaklaşa yürüteceği eylem ve faaliyetleri belirlemek, içeriklerini zenginleştirmek ve politikalar geliştirmek üzere bu Danışma Meclisini oluşturmak, Yerel bir STK ve aktivist ağı oluşturmak, eğitim ve çalıştaylarla farkındalığı artırmak, hak temelli ortak çalışma ve savunuculuk kapasitemizi artırmak, Hak ihlallerine cevap veren ve önleyen ortak zeminlerde buluşarak, yerel ve ulusal bir gündem oluşturarak, sesimizi daha çok duyurarak karar vericileri, uygulayıcıları ve uzmanları bu konularda daha duyarlı hale getirerek farkındalık yaratmak istiyoruz. Son olarak proje çıktısı bir kitapçık hazırlayarak çalışmalarımızı yaygınlaştırmak ve kalıcı hale getirmek istemekteyiz.